Skip to content
Avukat & Arabulucu

Esra Nur AYDEMİR GÜR

2018 yılında kurulan hukuk büromuz; avukatlık ve arabuluculuk alanlarında hizmet vermektedir. İş Hukuku, İdare Hukuku, Tüketici Hukuku, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta Hukuku, Tazminat Hukuku, Gayrimenkul Hukuku başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmadan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Aynı zamanda 2019 yılından bu yana İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Banka ve Finans Hukuku, Ticaret Hukuku alanlarında da uzman arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

Çalışma

Prensiplerimiz

Çalışma Alanlarımız

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku konuları kapsamında, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hukuk kurallarına iş hukuku adı verilmektedir.

Aile Hukuku, Türk vatandaşlarının birbirleri arasında veya Türk vatandaşlarıyla yabancılar arasındaki evlenme, boşanma, nişanlanma, velayet, vesayet, eşler arasındaki mal rejimi, nafaka yükümlülükleri, çocuk ve aile malları, evlat edinme, soybağı kurulması...

Tüketici, mesleki ve ticari olmayan amaçlarla mal ve hizmet alımı yapan gerçek ve tüzel (dernekler ve vakıflar) kişilerdir. Tüketici işlemi ise mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil...

İcra ve iflas hukuku, özel hukuktan doğan alacakların cebren devlet eliyle yerine getirilmesini ele alarak inceleyen hukuk dalıdır.

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri...

Arabuluculuk
Uzmanlık Alanlarımız

01.01.2018 tarihinden itibaren, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. Maddesine göre bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

İş ve çalışma ilişkisinde veya iş akdinin feshinden kaynaklanan işe iade istemleri, ücret alacağı, hafta tatili ve genel tatil ücret alacağı, maddi ve manevi tazminat istemleri ile ihbar ve kıdem tazminatı alacakları arabuluculuğa elverişlidir.

Ticari uyuşmazlıklar bakımından dava şartı arabuluculuğa ilişkin düzenlemeler, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un 20’nci maddesiyle Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesinde yer almaktadır. Ayrıca bu Kanun ile HUAK’a“Dava Şartı Olan Arabuluculuk” başlıklı 18/A maddesi eklenerek ilgili kanunlarda arabulucuya başvurulmuş olmasının dava şartı olarak kabul edilmesi durumunda arabuluculuk sürecine uygulanacak genel hükümler belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesi ile, dava şartı arabuluculuk kapsamında kalan uyuşmazlıklar ve arabuluculuğun tamamlanması gereken zorunlu süre düzenlenmiştir. Bu nedenle ticari uyuşmazlıklar bakımından TTK m.5/A’da düzenlenmeyen hususlarda dava şartı arabuluculuk hakkında HUAK m.18/A hükmü uygulanacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 4. Maddesinde sayılan ticari davalar ile diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı haline gelmiştir.

Çek ve bonodan, rekabet yasağından, fikri mülkiyetten, komisyon sözleşmesinden, yayım sözleşmesinden, rehin karşılığı ödünçten kaynaklanan ve banka finans kurumları ile yaşanan uyuşmazlıklar ticaridir; arabuluculuğa elverişlidir.

7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkın- da Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a “Dava şartı olarak arabuluculukbaşlığı ile eklenen 73/A maddesi ile tüketici uyuşmazlıklarında dava açılmadanönce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

Bu düzenleme çerçevesinde tarafların, istisnalar dışındaki tüketici uyuşmazlıkları ile ilgili olarak tüketicimahkemesine başvurmadan önce arabulucuya başvuruzorunluluğunu yerine getirmeleri gerekir.

Ticaret hukukunda arabuluculuğun alt dalı olan Banka ve Finans Hukukunda arabuluculuk, banka ve finans kurumları ile yaşanan uyuşmazlıklar ticari olması nedeniyle dava şartı arabuluculuğa tabidir.

Arabuluculuk Uzmanlık Alanlarımız
S.S.S

Türk Hukuku’nda tarafların avukatla temsil edilmesi zorunluluğu yoktur. Buna göre, dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.

Devamını oku

Hakkınızda açılan davalarla ilgili genel bilgilere e-devlet sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.turkiye.gov.tr adresine e-devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı girerek arama kısmına ‘’dava dosyası sorgulama’’ yazarak hakkınızda açılmış dava, icra ve bireysel başvuru dosyalarına ulaşabilirsiniz.

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ilişkin bir belgedir. 

Avukatınızın dava ve takip işlemlerinde sizi temsil edebilmesi için vekaletname vermeniz gerekmektedir. 

Türkiye’de yaşayanlar herhangi bir noterlikten avukat vekaletnamesi çıkartabilir. Yurt dışında yaşayan bir kişinin Türkiye’deki avukata vekalet verebilmesi için bulunduğu ülkedeki en yakın Türk konsolosluğuna müracaat etmesi gerekmektedir.

Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak şekilde ve tam bir sadakatle yürütmekle yükümlüdür.

Vekalet ilişkisinin kurulması, Müvekkile ilişkin özel bilgi ve belgelerin öğrenilmesini beraberinde getirir. Avukatın, Müvekkili ile güvene dayalı kalıcı ilişkiler kurmasının temeli sır saklama yükümlülüğüne riayet edileceğine ilişkin inancın gelişmesine bağlıdır.

Devamını oku

Avukatlar ve müvekkiller arasında belki de en çok yanlış anlaşılan ve açıklığa kavuşturulması gereken konulardan birisi de avukatın vekalet ücretinin kimin tarafından ve ne zaman ödeneceği hususudur.

Devamını oku

Dava dosyalarının içeriğine vatandaşlar da avukatlar gibi erişebilir.  https://vatandas.uyap.gov.tr/ adresinden vatandaş UYAP’a girerek sol taraftaki menüden sırasıyla ‘dosya işlemleri’ sekmesine, açılan sekmelerden de ‘dosya sorgulama’ sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Yargı türü/ Mahkeme türü seçildikten sonra ‘dosya görüntüle’ ye basılarak, üst sekmelerden ‘evrak’ bölümünden dosyanıza eklenen evrak var ise tüm evrakları görebilirsiniz.

Devamını oku

Bir davanın ortalama ne kadar sürdüğü avukatlara sorulan soruların en başında gelmektedir. Öncelikle davanızın niteliğini, taraf sayısını ve konusunu bilmeden bu soruya net bir cevap verebilmemiz mümkün değildir.

Devamını oku

Kişi ya da kurumlara hukuki konularda profesyonel danışmanlık hizmeti veren kişidir. Hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatnamesini alan avukatlar, hukuki danışmanlık hizmeti verebilirler.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘birden fazla vekil görevlendirilmesi’ başlıklı 75. Maddesinde ‘’ dava için birden fazla vekil görevlendirilmiş ise vekillerden her biri, vekâletten kaynaklanan yetkileri, diğerinden bağımsız olarak kullanabilir. Aksi yöndeki sınırlamalar, karşı taraf bakımından geçersizdir.’’ denilmektedir.

Devamını oku

Dava harca tabi bir dava türü ise yargılama giderleri ve gider avansını mahkeme veznesine yatırmanız gerekmektedir. Davayı kazanmanız halinde bu gider ve harç parasını davayı kaybeden taraftan geri alabilirsiniz.  Ancak size ödenecek bu paranın sadece yargılama masrafları olduğunu belirtmek isteriz. Avukatınıza vekalet sözleşmeniz gereğince ödemiş olduğunuz vekalet ücreti size geri ödenmeyecektir.

Boşanma hukuken geçerli olarak kurulmuş bir evliliğin mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir. Boşanma ancak dava yoluyla...
businessman-reading-contract-closeup
Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerden, iş güvencesi kapsamına girenlerin iş sözleşmesi, işveren tarafından...
business-man-counting-dollar-banknote-online-business-concept
İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş akdini usulsüz fesheden tarafın karşı tarafa ödemek zorunda olduğu bir...
Kıdem Tazminatı Nedir
Kıdem tazminatı, deneme süresi dahil en az bir (1) yıllık çalışma süresini dolduran işçinin iş...
side-view-business-man-calculating-finance-numbers
Boşanma avukatına en çok sorulan sorulardan birisi de boşanma kararının mali sonuçlarından olan maddi ve...
pexels-vera-arsic-984949
Boşanma davası, genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki farklı tür sebebe...