Boşanma, evlilik birliği içerisindeki eşlerin boşanma davası sonucunda fiili birlikteliklerinin yasal olarak sona ermesidir. Boşanma davasının iki türü bulunmaktadır. Buna göre; eşler evlilik birliğini, anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası ile sona erdirebilmektedir.

Evliliğimiz 6 Ay Sürdü, Anlaşmalı Boşanabilir Miyiz? 

Anlaşmalı boşanma davası, her iki eşin boşanmanın tüm sonuçları (mal paylaşımı ve çocukların durumu) hususunda anlaşarak evlilik birliğini sona erdirmesidir. Anlaşmalı boşanma davasının açılması için Kanun’da belirtilen şartların varlığı gerekmektedir. Kanun’da; evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olan ve boşanmanın tüm sonuçları hakkında aralarında hiçbir itilaf bulunmayan eşlerin, birlikte başvurarak ya da bir eşin diğer eşin açtığı boşanma davasını kabul etmesi ile anlaşmalı boşanma davası açabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için hâkimin eşleri bizzat dinlemesi, iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve eşlerin boşanmanın tüm sonuçları hususunda anlaşmasını uygun bulması şarttır.

Boşanma Davası Açmak İçin Sebep Göstermek Gerekli Mi?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için herhangi bir sebep gösterilmesine gerek yoktur. 

Çekişmeli boşanma davası açmak için ise Kanun’da öngörülen bir sebebin gösterilmesi gerekmektedir. Boşanma davası açmak için gösterilecek sebepler her evliliğe göre değişmektedir. Kanun’da ise boşanma davasının açılması için gösterilebilecek sebepler özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak iki tür olarak belirtilmiştir. 

Boşanma Davası Açarken Gösterilen Sebepler İspat Edilemezse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için herhangi bir sebep gösterilmesine gerek olmadığı gibi davanın yargılaması sırasında herhangi bir sebebin veya kusurun ispatlanması gerekmemektedir.

Çekişmeli boşanma davasında ise eşler, boşanma davası açarken dava dilekçesinde gösterdikleri sebepleri davanın yargılaması sırasında ispatlaması gerekmektedir. Davayı açan eşin gösterilen sebebi ispatlayamaması halinde açılan boşanma davası reddedilmektedir. Bununla birlikte, genel bir boşanma sebebi ile boşanma davası açan eşin boşanma sebebi olarak belirttiği olayda diğer eşin kusurlu olduğunu da ispatlanmalıdır. Davayı açan eşin, genel bir boşanma sebebi olarak belirttiği olayın meydana gelmesinde diğer eşin kusuru yoksa veya davayı açan eş daha ağır kusurluysa boşanma davası reddedilmektedir. Buna karşın özel bir boşanma sebebi ile açılan boşanma davasında davayı açan eş, diğer eşin kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir. Özel bir boşanma sebebi ile açılan boşanma davasında, yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunun ispatlanması yeterlidir.

Boşanma Davası Açan Eşe Karşı Boşanma Davası Açılır Mı?

Boşanmak isteyen eş boşanma sebeplerinden birine ya da birilerine dayanarak diğer eşin boşanma davasını açmasını beklemeden boşanma davası açabilir. Bir eş boşanma davası açmış ise diğer eş de karşı dava ile boşanma davası açabilmektedir. Buna karşın boşanma davasını ilk kimin açtığının önemi veya boşanma davası sonucu ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Boşanma davasında önemli olan evlilik birliğinin sona ermesinde hangi eşin kusurlu olduğudur.  

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?  

Kanun’da belirtilen özel boşanma sebeplerinin varlığı halinde herhangi bir kusur ispatı gerekmeksizin eşler boşanma davası açma hakkına sahip olacaktır. Bu nedenle özel boşanma sebepleri Kanun’da sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Özel boşanma sebepleri 5 tanedir. Bunlar: Zina, Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış, Suç İşleme Veya Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk, Akıl Hastalığı.

Aldatma Sebebiyle Boşanma Davasını Ne Zaman Açabilirim?

Zina, Kanun’da belirtilen özel bir boşanma sebebidir. Evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin zina etmesi durumunda, diğer eş zina sebebi ile boşanma davası açma hakkına sahiptir. Boşanma davası açma hakkı olan eş, bu hakkını Kanun’da belirtilen süreler içinde kullanmalıdır. Buna göre eş boşanma davası açma hakkını, özel boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren altı ay içerisinde ve diğer eşin zina tarihinin üzerinden beş yıl geçmeden kullanması gerekmektedir. Aksi halde, boşanma davası açma hakkı olan eşin bu hakkı düşmektedir. Bununla birlikte, evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin zina etmesi durumunda diğer eş, zina eden eşi affeder ise boşanma davası açma hakkının varlığından söz edilemez. Zina eden eşi affeden eşin boşanma davası açma hakkı yoktur.  

Eşim Hayatıma Kastetti, Boşanma Davası Açabilir Miyim?

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Kanun’da belirtilen özel bir boşanma sebebidir.  Evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin diğer eşin hayatına kastetmesi, eşlerden birinin diğer eşe pek kötü veya ağır derecede onur kırıcı davranışta bulunması durumunda diğer eş, bu sebepler ile boşanma davası açma hakkına sahiptir. Boşanma davası açma hakkı olan eş, bu hakkını Kanun’da belirtilen süreler içinde kullanmalıdır. Buna göre eş boşanma davası açma hakkını, hayatına kastedildiğini, pek kötü veya onur kırıcı bir davranışa maruz kaldığını öğrenmesinden itibaren altı ay içerisinde ve diğer eşin zina tarihinin üzerinden beş yıl geçmeden kullanması gerekmektedir. Aksi halde, boşanma davası açma hakkı olan eşin bu hakkı düşmektedir. Bununla birlikte, evlilik birliği içerisinde bu durumlara maruz kalan eş, bu davranışları sergileyen eşi affederse boşanma davası açma hakkının varlığından söz edilemez. Hayatına kast eden, pek kötü veya onur kırıcı davranışta bulunan eşi affeden eşin boşanma davası açma hakkı yoktur.

Suç İşleyen Eşimden Nasıl Boşanabilirim?

Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, Kanun’da belirtilen özel bir boşanma sebebidir. Evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi durumunda diğer eş, bu sebepler ile boşanma davası açma hakkına sahiptir. Boşanma davası açma hakkı olan eş, bu hakkını her zaman kullanabilir ve boşanma davası açabilir.

Eşim Beni Eve Almıyor, Terk Sebebi İle Boşanma Davası Açabilir Mi?

Terk, Kanun’da belirtilen özel bir boşanma sebebidir. Eşlerden birinin evlilik birliğinin gerekliliklerini önemsemeyerek diğer eşi terk etmesi veya hiçbir haklı bir sebep bulunmadığı halde aile konutuna dönmemesi durumunda, terk edilen eş terk sebebi ile boşanma davası açmak için bu durumun en az altı ay sürmesini beklemelidir. Bu durumun en az altı ay sürmesi ve devam etmesi halinde, terk edilen eşin istemi üzerine hâkim tarafından terk eden eşe ihtar çekilmelidir.  İstem üzerine çekilen ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş, terk sebebi ile boşanma davası açma hakkına sahip olacaktır. Bununla birlikte evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin diğer eşi ortak konutu terk etmeye zorlaması veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engellemesi durumunda da diğer eş, terk sebebi ile boşanma davası açabilir. Buna karşın eşlerden biri diğer eşi aile konutunu terk etmeye zorluyorsa veya hiçbir haklı bir sebep olmadığı halde aile ortak konutuna dönmesini engelliyorsa bu davranışları sergileyen eşin terk sebebi ile boşanma davası açması mümkün değildir.

Akıl Hastalığına Yakalanan Eşe Karşı Boşanma Davası Açılır Mı?

Akıl hastalığı, Kanun’da belirtilen özel bir boşanma sebebidir. Evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin, evlendikten sonra iyileşmesinin mümkün olmadığı resmi rapor ile tespit edilen kalıcı bir akıl hastalığına yakalanmış olması durumunda, bu akıl hastalığının olması sebebiyle evliliği sürdürmesi mümkün olmayan diğer eş boşanma davası açma hakkına sahip olacaktır. Boşanma davası açma hakkı olan eş, bu hakkını her zaman kullanabilir ve boşanma davası açabilir.

Genel Boşanma Sebebi Nedir?

Boşanma davası açmak için gösterilecek sebepler her evliliğe göre değişmektedir ve Kanun’un tüm boşanma sebebi olabilecek olayları belirlemesi mümkün değildir. Bu nedenle Kanun’da özel boşanma sebepleri olarak belirtilenler dışında genel boşanma sebebi olan “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” diğer adıyla “şiddetli geçimsizlik”, sebebi ile boşanma davası açılabileceği belirtilmiştir. 

Hangi Durumlarda Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma Kararı Verilir?

Şiddetli geçimsizlik, Kanun’da genel bir boşanma sebebi olarak belirtilse de hangi durumlarda evlilik birliğinde şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı verileceği tek tek belirtilmemiştir. Davayı açan eşin evlilik birliğinde boşanmaya sebep olarak belirttiği olayları inceleyen hâkim, evlilik birliği içerisinde şiddetli geçimsizlik olduğuna, ortak hayatın çekilmez hale geldiğine ve diğer eşin kusurlu olduğuna kanaat getirirse boşanma davasını kabul eder ve boşanma kararı verir. Mesela; Eşe karşı ekonomik, fiziksel, sosyal ve psikolojik şiddet uygulanması, Evlilik birliğinden doğan sorumlulukların yerine getirilmemesi, Güven sarsıcı davranışlarda bulunulması durumlarında şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılan boşanma davalarında boşanma kararı verilebilir.

Anlaşmalı Boşanmak İçin Dava Açmak Gerekir Mi?

Evlilik birliği, Kanun ile korunmakta olduğundan bu durumun sona erdirilmesi mahkeme huzurunda gerçekleştirilmelidir. Eşler anlaşmalı olarak evlilik birliğini sona erdirmek istese dahi boşanma davası açılarak mahkeme aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasını Tek Bir Eş Açabilir Mi? 

Anlaşmalı boşanma, eşlerden birinin açtığı boşanma davasının diğer eş tarafından kabul edilmesi ile gerçekleşebileceği gibi eşlerin birlikte mahkemeye başvurması şeklinde de gerçekleşebilir.

Boşanma Davaları Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma fark etmeksizin boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Boşanma davası açılacak olan yerde Aile Mahkemelerinin bulunmaması halinde, boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

İstediğim Şehirde Boşanma Davası Açabilir Miyim?

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin istedikleri yerdeki görevli mahkemede açılabilir. 

Çekişmeli boşanma davası için ise Kanun’da yer yönünden yetkili mahkemeler belirtilmiştir. Buna göre çekişmeli boşanma davası, eşlerin dava açılma tarihinden önce son altı ay beraber ikamet ettikleri aile konutunun bulunduğu yerde ya da eşlerden birinin ayrı olarak ikamet ettiği yerde açabilirler.

İstediğim Zaman Boşanma Davası Açabilir Miyim?

Boşanma davası adli tatil olduğu zamanda dahi açılabilir. 

Avukatsız Boşanma Davası Açmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir? 

Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası fark etmeksizin boşanma davası açmak için davayı açan eş veya eşler tarafından görevli ve yetkili aile mahkemesine hitaben boşanma talepli bir dilekçe yazılmalıdır. Bununla birlikte dilekçede söz edilen olayları ispatlayan nitelikte deliller: fotoğraf, fatura ya da belgeler dilekçe ekinde sunulmalıdır. Dilekçede söz edilen olaylar hakkında tanık dinlenilmesi talep edilecek ise dilekçede tanıkların adı, adresi ve TC. Kimlik Numarası da bildirilmelidir. Ayrıca boşanma davasını açacak olan kişi, avukatsız olarak boşanma davası açacak ise dava dilekçesi ile birlikte kimlik fotokopisini de ekleyerek dava açmalıdır.

Adliyeye Gitmeden Boşanma Davası Açabilir Miyim? 

Boşanma davası, adliyeye gitmeye gerek kalmadan, internet üzerinden Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kullanılarak açılabilmektedir. Eşlerden biri e-devlet aracılığıyla UYAP Vatandaş Portalı’ndan hazırlanan e-imzalı boşanma davası dilekçesi ile boşanma davası açılabileceği gibi eşlerin varsa avukatı da UYAP Avukat Portalı’ndan hazırlanan e-imzalı boşanma davası dilekçesi ile boşanma davası açabilir. İnternet üzerinden boşanma davası açılabilmesi için eşlerin veya varsa avukatlarının e-imza ya da mobil imza, e-devlet kullanıcı adı veya şifresi gerekmektedir.

Boşanma Davasında Dava Dilekçesine Ne Yazmalıyım? 

Kanun’da boşanma davasının dava dilekçesinde yazılması gereken hususlar belirtilmiştir. Belirtilenlere göre boşanma dava dilekçesinde;

 • Boşanma davasının açılacağı yetkili ve görevli mahkemenin adı,
 • Davanın tarafı olan adı-soyadı-adresi,
 • Davayı açan davacı eşin T.C. Kimlik Numarası,
 • Davayı açan davacı eşin avukatının adı-soyadı-adresi, 
 • Davanın tarafı olan eşlerin varsa kanuni temsilcilerinin adı-soyadı-adresi,
 • Davada boşanma ile birlikte malvarlığına ilişkin dava da açılacak ise dava değeri,
 • Davanın konusu ve sebebi olan olayların “açıklama” kısmında sıra numarası ile özeti,
 • Açıklama kısmında dayanılan iddiaların hangi delille ispat edileceği,
 • İddiaların hangi hukuki sebebe dayandığı, “Sonuç ve istem” kısmında davanın sonucunda istenilen talepleri,
 • Dilekçenin en altına davacının imzası olmak zorundadır. 

Boşanma davası açıldığında dava dilekçesinde Kanun’da belirtilen hususların bir kısmı eksik olursa mahkeme davayı açan eşe süre vermekte ve bu sürede eksikliklerin tamamlanması istemektedir. Davayı açan eş bu sürede eksiklikleri tamamlayamazsa boşanma davasının açılmamış sayılmasına karar verilmektedir.

Boşanma Davası Açarken Mahkemeye Para Ödenir Mi? 

Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası fark etmeksizin boşanma davası açmak için davayı açan eş veya eşler tarafından, mahkeme veznesine ortalama 600 TL – 700 TL tutarında peşin olarak dava harç ve giderleri yatırılmalıdır. Aksi halde, dava harç ve giderleri yatırılmadan, mahkemeye sadece dava dilekçesi verilmesi ile boşanma davasının açılmamış sayılmasına karar verilmektedir. Bununla birlikte mahkeme, boşanma davası devam ederken tanık sayısına, dava dosyasının bilirkişiye gidip gitmeyeceğine, başka kurumlardan belge istenip istenmeyeceğine göre ayrıca yargılama gideri yatırılması talebinde bulunabilir. Dolayısıyla boşanma davası açarken ve boşanma davası devam ederken mahkemeye yatırılacak tutar, boşanma dava dosyasına göre değişiklik gösterecektir. 

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasında tek duruşma yapılmaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davası açıldığında kısa sürede yargılama yapılmakta ve boşanma kararı verilmektedir. Adalet Bakanlığı, anlaşmalı boşanma davasının ortalama olarak 40 gün sürdüğünü belirtmiştir.

Çekişmeli boşanma davasında ise davanın niteliğine göre dava süresi değişmektedir. Bunun nedeni çekişmeli boşanma davasının;  birçok duruşma (ön inceleme- inceleme- karar) ve tebligat aşamalarından oluşmasıdır. Bu aşamaların ne kadar süreceği her boşanma davasına göre değişiklik göstermektedir. Boşanma davasında belirtilen tanık sayısı, tanıkların bulundukları yer, tanıkların ilk davete icabet edip etmemeleri, başka kurumlardan istenen evrakların süresinde gelip gelmemesi ve varsa tarafların diğer araştırma işlemleri davadaki aşamaların ve dolayısıyla boşanma davasının ne kadar süreceğini belirlemektedir. Adalet Bakanlığı, çekişmeli boşanma davasının ortalama olarak 1,5 yıl – 3 yıl arasında sürdüğünü belirtmiştir. 

Boşanma Davasında Duruşmaya Gitmek Zorunda Mıyım?

Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası fark etmeksizin her iki eş eğer avukat ile temsil edilmeyecek ise duruşmaya bizzat katılarak kendisini savunmak zorundadır.

Bununla birlikte, anlaşmalı boşanma davasında eşler ve varsa avukatları duruşmaya katılmalıdır. Eşlerden birisinin duruşmada hazır bulunmadığı durumda anlaşmalı boşanma gerçekleşmemektedir. Ancak eşlerden birisi zorunlu nedenlerle duruşmaya katılamayacak ise bir avukata özel vekâletname vermesi ve iki tanığın duruşmada dinlenmesi ile anlaşmalı boşanma sağlanmaktadır.

Çekişmeli boşanma davasında ise eşlerin avukatları varsa duruşmaya katılma zorunlulukları yoktur. Eşleri temsilen avukatlar, çekişmeli boşanma davalarında iddiada veya beyanda bulunabilmekte, delilleri tartışabilmektedir.

Davalı Eş, Boşanma Davasında Duruşmaya Gelmezse Ne Olur?

Davayı açan eş veya varsa avukatı boşanma davasında duruşmaya katılmaz ise boşanma davası devam etmez ve boşanma davası müracaata bırakılmaktadır. Dosyanın müracaata bırakılması üzerine boşanma davası 3 ay içinde yenilenebilir. Dosya yenilenene kadar işlemden kaldırılmaktadır. 3 ay içerisinde yenilenen dosya üzerinden boşanma davası kaldığı yerden devam etmektedir. Buna karşın müracaata bırakılan dosya 3 ay içerisinde yenilenmez ise boşanma davası açılmamış sayılmaktadır. 

Davalı eş veya varsa avukatı boşanma davasında duruşmaya katılmaz ise boşanma davası davalı eşin yokluğunda görülmeye devam eder. Davalı eş, boşanma davasında yokluğunda yapılan işlemlere itiraz hakkını kaybetmektedir.

Eşim Boşanmak İstemiyor, Bu Halde Boşanabilir Miyim? 

Çekişmeli boşanma davalarında boşanma kararı verilmesi için eşlerden her ikisinin boşanmak istemesine gerek yoktur. Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa bu durumda boşanma davası açan eş boşanma davasını açma nedenlerini ve dava dilekçesindeki olayları tanık, belge vb. delillerle ispatlayarak boşanabilir.

Eş boşanmak istemiyorsa davayı açan eş tarafından belirtilen boşanma davasına neden olan olaylarda kusuru olmadığını ispatlamalıdır. Boşanma istemeyen eşin kusursuzluğunun ispatlanması halinde açılan boşanma davası reddedilmektedir. Dolayısıyla boşanmak istemeyen eşin boşanma davasında kusuru kanıtlanamadığı takdirde mahkemenin boşanma kararı vermesi mümkün değildir.

Boşanan Kadın Eski Eşinin Soyadını Kullanabilir Mi? 

Boşanma davası kesinleştikten sonra kadın, evlenmeden önceki soyadını yeniden almaktadır. Ancak kadın, eski eşinin soyadını kullanmakta menfaati olduğunu ve bu menfaatini eski eşine bir zarar vermeyeceğini ispatlayarak eski eşinin soyadını kullanmayı talep edebilir ve kadına bu yönde izin verilebilir. Eğer bir süre sonra eski eşin menfaatinin etkilendiğine kanaat getirilirse eski eşin talebi üzerine kadının soyadı izni kaldırılabilir. 

Boşanma Davasında Tazminat Talep Edilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası fark etmeksizin eşlerden her biri birbirinden maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Eşler, boşanma davasıyla birlikte veya boşanma davasının kesinleşmesinden sonra maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Ancak boşanma davasının kesinleşmesinden sonra 1 yıl içerisinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulmalıdır. Aksi halde, 1 yıllık süre geçtikten sonra eşlerin birbirinden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı ortadan kalkmaktadır.  

Boşanma Davasında Nafaka Kime Verilir?

Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası fark etmeksizin eşlerden her biri boşanma davasıyla birlikte nafaka talep edebilir. Eşlerin boşanma davası ile birlikte talep edebilecekleri nafaka türleri Kanun’da belirtilmiştir. Buna göre eşler boşanma davası ile birlikte; tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası talep edebilirler. Tedbir nafakası, boşanma davası devam ederken eşlerin hem kendileri hem de müşterek çocukları için talep ettikleri nafaka türüdür. İştirak nafakası ise boşanma davasının kesinleşmesinden sonra müşterek çocuklara ödenmesi gereken nafaka türüdür. Aynı şekilde yoksulluk nafakası da boşanma davasının kesinleşmesinden sonra ödenecek bir nafaka türüdür. Ancak yoksulluk nafakasını, yalnızca yoksulluğa düşecek olan eş diğer eşten talep edebilir. 

Boşanma Davasında Nafaka Ödemesini Nasıl Yapabilirim?

Boşanma davasından sonra eşlerden birinin diğer eşe nafaka veya maddi tazminat ödemesine hükmedilirse, bu hükümle tüm miktarın bir anda ödenmesine karar verileceği gibi durumun gereklerine göre belirli zamanlarda (aydan aya) ödenmesine karar verilebilir.

Boşanan Eş, Yeniden Evlenirse Nafaka Ödemem Gerekir Mi?

Maddî tazminatın veya nafakanın belirli zamanlarda, irat şeklinde, ödenmesine karar verilir ise belirli durumlarda nafakanın veya maddi tazminatın geri kalanının ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Mesela; 

 • Nafaka veya maddi tazminat alan eşin yeniden evlenmesi,
 • Eşlerden birinin ölümü durumlarında ödeme yükümlülüğü kendiliğinden kalkmaktadır.
 • Nafaka veya maddi tazminat alan eşin başka biriyle fiilen evliymiş gibi yaşaması, 
 • Nafaka veya maddi tazminat alan eşin yoksulluğunun ortadan kalkması,
 • Nafaka veya maddi tazminat alan eşin haysiyetsiz hayat sürmesi durumlarında ise ödeme yükümlülüğü mahkeme kararıyla kaldırılmaktadır.

Bunlara ek olarak boşanma davasından sonra eşlerden herhangi birinin malî durumu değişirse nafaka veya maddi tazminat ödemesinin geri kalan iratlarda artırılmasına veya azaltılmasına karar verilebilmektedir.

Boşanma Davasında Manevi Tazminat Aydan Aya Ödenir Mi?

Boşanma davasından sonra eşlerden birinin diğer eşe manevî tazminat ödemesine hükmedilirse, manevi tazminat ancak tüm miktarın bir anda ödenmesi şeklinde ödenebilir. Manevi tazminatın belirli zamanlarda, irat (aydan aya) şeklinde, ödenmesine karar verilemez.

Boşanma Davasından Sonra Mal Varlıkları Eşit Mi Paylaştırılır? 

Boşanma davasından sonra eşler evlilik içinde edinilmiş malların paylaşılması hususunda bir mal rejimi belirlemişlerse bu rejime ilişkin hükümlere göre mallar paylaşılmaktadır. Ancak eşler herhangi bir rejim belirlememişlerse evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallar, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde yarı yarıya paylaştırılmaktadır. 

Boşanan Eş, Mirastan Pay Alabilir Mi?

Boşanma davasından sonra eşler, eş sıfatı ile birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar. Bununla birlikte evlilik birliği içerisinde yapmış oldukları ölüme bağlı tasarruf anlaşmaları ile sağlanan hakları ispatlamaları gerekmektedir. Ölüme bağlı tasarruf anlaşmaları ile ispatlanamayan haklar boşanma davasından sonra kaybedilmektedir. Boşanma davası devam ederken eşlerden biri ölürse bu durumda boşanma davasına ölen eşin mirasçıları devam edecektir. Ölen eşin mirasçıları boşanma davasına neden olan olaylarda diğer eşin kusurlu olduğunu ispatladıkları takdirde diğer eş ölen eşin yasal mirasçısı olamayacaktır.

Çocukların Velayeti Verilmeyen Eş Çocukla Görüşebilir Mi?

Boşanma davası sonucunda eşlerin müşterek çocuğun ile kişisel ilişkilerinin nasıl ve ne zaman kurulacağına mahkeme karar vermektedir. Bu karar verilirken eşlerin her ikisi de dinlenmekte, çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesi alınmaktadır. En önemli husus ise çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde çocuğu üstün yararıdır. Eşler ile çocuk arasında kişisel ilişki düzenlenirken çocuğun sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından hangi durumda en çok yarar sağlayacağı önem taşımaktadır. 

Ayrılık Davası Nedir?

Boşanma sebepleri bulunduğu halde ortak hayatın yeniden kurulabileceğini düşünen eş, ayrılık davası açabilir. Hâkim, evlilik birliğinde boşanma sebeplerinin var olduğuna ancak eşlerin bir araya gelme ve barışma ihtimalinin olduğuna kanaat getirdiği takdirde ayrılık kararı verebilmektedir.

Ayrılık kararında, eşlerin ayrılık süresi belirtilir. Karar verilen ayrılık süresi 1 yıl – 3 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Ayrılık süresi ayrılık kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Ayrılık Süresi İçinde Boşanma Davası Açılır Mı?

Eşlerin ayrılık süresi boyunca barışma ihtimali beklenmektedir. Ayrılık süresi bittiğinde ise ayrılık durumu kendiliğinden sona ermektedir. Ayrılık süresi sona erdiğinde eşler barışmamışsa ve ortak hayat yeniden kurulmamışsa, bu durumda eşlerden her biri boşanma davası açabilecektir. 

Boşanma Davasında Ayrılık Kararı Verilebilir Mi? Boşanma davası devam ederken hâkim, boşanmaya karar verebileceği gibi eşlerin bir araya gelme ve barışma ihtimalinin olduğuna kanaat getirdiği takdirde ayrılık kararı da verebilmektedir. Buna karşın açılan ayrılık davasında boşanma kararı verilemez.