İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

İş Hukuku

Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku konuları kapsamında, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisini düzenleyen hukuk kurallarına iş hukuku adı verilmektedir.

Aile Hukuku

Aile Hukuku, Türk vatandaşlarının birbirleri arasında veya Türk vatandaşlarıyla yabancılar arasındaki evlenme, boşanma, nişanlanma, velayet, vesayet, eşler arasındaki mal rejimi, nafaka yükümlülükleri, çocuk ve aile malları, evlat edinme, soybağı kurulması gibi konulara ilişkin ihtilafların yargı önünde yahut protokol düzenlenerek çözümlenmesine ilişkin hukuk dalıdır.

Tüketici Hukuku

Tüketici, mesleki ve ticari olmayan amaçlarla mal ve hizmet alımı yapan gerçek ve tüzel (dernekler ve vakıflar) kişilerdir. Tüketici işlemi ise mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder. Dolayısıyla, tüketici mahkemeleri tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik her türlü uygulamadan kaynaklanan davalara bakmakla görevli hukuk mahkemesidir.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, özel hukuktan doğan alacakların cebren devlet eliyle yerine getirilmesini ele alarak inceleyen hukuk dalıdır.

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

Miras Hukuku

Kişinin ölümünden, gaipliğine karar verilmesinden veya ölüm karinesinin varlığından sonra tereke mallarının yasal yahut atanmış mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini gösteren bir medeni hukuk dalıdır.