Arabulucu, Adalet Bakanlığı tarafından tutulan sicile kaydedilmiş hukuk fakültesi mezunu kişidir. Bir kişinin sicile kayıtlı bir arabulucu olup olmadığını https://adb.adalet.gov.tr/Home/ArabulucuListesi linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz. 

Kimler arabulucu olabilir? Arabulucu nasıl olunur?

Bir kişinin arabulucu olarak görev yapabilmesi belirli şartlara bağlanmıştır. Şöyle ki, 

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Mesleğinde en az 5 yıl deneyimli hukuk fakültesi mezunu olmak,
  3. Tam ehliyetli olmak,
  4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
  5. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
  6. Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
  7. Arabuluculuk temel eğitimi almış olmak ve Adalet Bakanlığı tarafından açılan yazılı sınavda başarılı olmak,

Buna göre; hukuk fakültesi mezunu olmayanlar ve yabancı uyruklular arabulucu olamaz. 

Sicile kayıtlı olmayan bir arabulucu, arabuluculuk yapabilir mi?

Sicile kayıtlı olmayan bir kişiye, kanun, arabuluculuk sıfatı kazandırmaz. Bu yüzden yapılan arabuluculuk faaliyeti ve süreçte imzalanan belgeler kanunda belirtilen sonuçları doğurmaz. 

Dolayısıyla kanunun size tanımış olduğu imkanlardan yararlanabilmeniz için sicile kayıtlı bir arabulucu ile çalışmanız gerekir.