İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş akdini usulsüz fesheden tarafın karşı tarafa ödemek zorunda olduğu bir tazminattır.
Sıklıkla yanlış yorumlandığı üzere, ihbar tazminatı kıdem tazminatı gibi sadece işverenin işçiye ödemesi gereken bir tazminat çeşidi olmayıp, şartları oluştuysa işçi tarafından işverene ödenebilir. Buna göre, fesih bildiriminde bulunma zorunluluğu hem işçi hem işveren açısından getirildiğinden sadece işverenin değil bildirim zorunluluğuna uymayan yani usulsüz fesihte bulunan işçi de bu tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ayrıca iş akdini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep etmesi mümkün değildir.

İhbar Süreleri Nelerdir?

İş sözleşmeleri;

  1. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  2. İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  3. İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  4. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İhbar Tazminatı Zamanaşımı Süresi Nedir?

İhbar tazminat sözleşmenin sona erdiği tarihten başlayarak 5 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğramaktadır.

İhbar Tazminatına Hangi Ücret Esas Alınır?

İhbar tazminatının hesabında esas alınacak ücret, işçinin son aldığı giydirilmiş brüt ücrettir. Buna göre, kıdem tazminatı, işçinin eline geçen ücret üzerinden değil, sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın, ikramiye, prim, çocuk veya aile zammı, yol, yemek, sağlık, giyim, yakacak gibi her türlü yardımlar göz önünde tutularak hesaplanmalıdır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Buna göre, ihbar tazminatı hesaplanması için önce işçinin bir günlük (giydirilmiş brüt) ücreti belirlenir. Daha sonra işçinin fesih bildirimi süresine ilişkin gün sayısı ile bir günlük giydirilmiş brüt ücretinin çarpılması suretiyle hesaplanır.